error
  • Error loading component: com_falang, 1
Mấy điểm lưu ý: 1. Số thứ tự ghi trong bảng là số thứ tự trong Sổ vàng của Quỹ 2. Đơn vị công tác được ghi theo thời điểm ủng hộ. Vì thế với những người ủng hộ nhiều lần, tên đơn vị công tác của họ có thể khác nhau (hoặc do họ chuyển công tác, hoặc do đơn vị công tác của họ đổi tên).   TT ...