error
  • Error loading component: com_falang, 1
Print this page

Đề thi & Đáp án môn Giải tích - Bảng A

Written by  Read 15649 times

Bài A.1. Cho \((u_n)_{n=1}^{\infty}\) là dãy số được xác định bởi các điều kiện

\[u_1=a,\; u_{n+1}={u_n}^2-u_n+1,\quad \forall n\ge 1.\]

1. Tìm tất cả các giá trị thực của \(a\) để dãy số \((u_n)_{n=1}^{\infty}\) hội tụ.

2. Tìm giới hạn của dãy số đó khi nó hội tụ.

Bài A.2. Phần nguyên của số thực \(x\) được định nghĩa là số nguyên lớn nhất không vượt quá \(x\), và được kí hiệu là \([x]\). Hiệu \(x-[x]\) được gọi là phần lẻ của \(x\), và được kí hiệu là \(\{ x\}\).

Giả sử \(a\), \(b\) là các số thực dương và \(n\) là số tự nhiên. Chứng minh rằng

\[\underset{n\to\infty}{\lim}\left(a\{ nb\} +b\{ na\}\right) =0\]

khi và chỉ khi \(a\) và \(b\) là các số nguyên.

 

Bài A.3. Cho \(a\geq 1\) là một số thực và \(f:\mathbb R \to\mathbb R\) là một hàm số thỏa mãn đồng thời hai điều kiện

\(\bullet\) \(\left(f(ax)\right)^2\le a^3x^2f(x)\) với mọi số thực \(x\);

\(\bullet\) \(f\) bị chặn trên trong một lân cận nào đó của \(0\).

Chứng minh rằng \(\left|f(x)\right|\le\dfrac{x^2}{a}\) với mọi số thực \(x\).

 

Bài A.4. Cho \(f:\mathbb R \to\mathbb R\) là một hàm số khả vi vô hạn lần và thỏa mãn đồng thời hai điều kiện

\[f(0)f'(0)\ge 0,\quad \underset{x\to +\infty}{\lim}f(x)=0.\]

1. Chứng minh rằng tồn tại một dãy số \(\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}\) tăng ngặt và không âm sao cho \[f^{(n)}(x_n)=0\]với mọi số nguyên dương \(n\) (trong đó, \(f^{(n)}\) kí hiệu đạo hàm cấp \(n\) của \(f\)).

2. Tồn tại hay không một hàm số \(f\) thỏa mãn mọi yêu cầu của đề bài và không đồng nhất bằng 0?

 

Bài A.5. Với mỗi số thực \(0<\alpha\ne 1\), gọi \(f_{\alpha}\) là hàm số được xác định trên khoảng \((1,\infty)\) bởi công thức

\[f_{\alpha}(x)=\int_x^{x^{\alpha}}\dfrac{\text{d}t}{\ln t}\quad(\forall x>1).\]

1. Chứng minh rằng \(f_{\alpha}\) là một phép đồng phôi, tức là một song ánh liên tục, từ khoảng \((1,\infty)\) lên một khoảng \(I_{\alpha}\subset\mathbb R\) nào đó sao cho ánh xạ ngược \(f_{\alpha}^{-1}:I_{\alpha}\to (1,\infty)\) cũng liên tục.

2. Tìm \(I_{\alpha}\).

 

 

 

ĐÁP ÁN: xem ở đây

Rate this item
(0 votes)
Last modified on MONDAY, 25 APRIL 2016 15:05
Đoàn Trung Cường

Latest from