• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050
error
 • Error loading component: com_falang, 1

Đề thi & Đáp án ngày 1 - Học sinh PTTH

Written by  Read 17047 times

CHỦ ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC MARKOV

Thời gian làm bài: 180 phút

 

Mục tiêu của bài thi này là tìm hiểu một số trường hợp riêng của định lý Markov:

nếu \(P(x)\) là một đa thức với hệ số thực và có bậc không vượt quá \(n\) thì

\[\underset{|x|\le 1}{\max}|P'(x)|\le n^2\underset{|x|\le 1}{\max}|P(x)|.\]

Chứng minh của định lý Markov vượt quá chương trình toán THPT. Ta sẽ tìm cách chứng minh những trường hợp riêng khi \(n\le 3\) của định lý và khảo sát một số bài toán xung quanh các trường hợp đó.

 

Trong các bài toán dưới đây, biến số \(x\) chỉ nhận giá trị thực.

 

A. Bất đẳng thức Markov cho đa thức bậc nhất

 

Bài PT.1. Giả sử \(a,b\) là hai số thực sao cho \(|ax+b|\le 1\) khi \(|x|\le 1\). Chứng minh rằng

(i) \(|a|\le 1\).

(ii) \(|bx+a|\le 1\) khi \(|x|\le 1\).

 

B. Bất đẳng thức Markov cho các đa thức bậc hai và bậc ba

 

Bài PT.2. Giả sử \(a,b,c\) là ba số thực sao cho các giá trị của đa thức \(ax^2+bx+c\) tại \(1,0, -1\) đều thuộc đoạn \([-1,1]\).

(i) Chứng minh rằng \(|2ax+b|\le 4\) khi \(|x|\le 1\).

(ii) Chứng minh rằng \(|cx^2+bx+a|\le 2\) khi \(|x|\le 1\).

 

Bài PT.3. Giả sử \(a,b,c,d\) là bốn số thực sao cho các giá trị \(\alpha, \beta, \gamma, \delta\) của đa thức \(ax^3+bx^2+cx+d\) tương ứng tại \(-1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\) đều thuộc đoạn \([-1,1]\).

(i) Chứng minh rằng với mọi số thực \(A, B\), ta có đẳng thức \(|A +B|+|A -B|=2\max\{|A|,|B|\}\).

(ii) Bằng cách biểu diễn \(3ax^2 + 2bx+c\) theo \(\alpha, \beta, \gamma, \delta\) và \(x\), hãy chứng minh rằng \(|3ax^2+2bx+c|\le 9\) khi \(|x|\le 1\).

(iii) Chứng minh rằng \(|dx^3+cx^2+bx+a|\le 4\) khi \(|x|\le 1\).

 

C. Hai bất đẳng thức khác cho các tam thức

 

Bài PT.4. Cho \(a,b,c\) là ba số thực và \(n\) là một số nguyên dương. Giả sử đa thức \(f(x)=ax^{2n}+bx+c\) có các giá trị tại \(1, 0, -1\) đều thuộc đoạn \([-1, 1]\). Chứng minh rằng:

(i) \(|f(x)|\le \dfrac{2n-1}{\sqrt[2n-1]{4^nn^{2n}}}+1\) khi \(|x|\le 1\).

(ii) Với mỗi \(1\le M<\infty\), ta có \(|f(x)|\le 2M^{2n}-1\) khi \(1\le |x|\le M\).

 

 

ĐÁP ÁN: xem ở đây

Rate this item
(0 votes)
Last modified on MONDAY, 25 APRIL 2016 14:50

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!