Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh tuyển dụng

Written by  Read 97966 times

Bộ môn Giải tích, Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng 1 vị trí giảng viên. Yêu cầu: có học vị tiến sĩ trước tháng 8/2016, có thể bắt đầu làm việc từ tháng 8/2016. Thông tin chi tiết xem tại 

http://www.math.hcmus.edu.vn/giaitich

Rate this item
(0 votes)
Last modified on SUNDAY, 28 FEBRUARY 2016 08:19