Ấn phẩm của Hội Toán học Việt Nam

Hội Toán học Việt Nam tham gia xuất bản tạp chí Vietnam Journal of Mathematíc và phát hành Bản tin Thông tin Toán học (lưu hành nội bộ)


Hội Toán học Việt Nam

Thành lập: Ngày 15 Tháng 8 năm 1966 theo Quyết định số 253/NV

 

Logo:


Ban Chấp hành khóa 4 (Nhiệm kỳ 1997 - 2002)

 


Ban Chấp hành khóa 5 (Nhiệm kỳ 2002 - 2008)

  


Ban Chấp hành khóa 6 (Nhiệm kỳ 2008 - 2013)